Xem kết quả: / 0
Bình thườngTuyệt vời 

Căn cứ vào thông tư số 21/2010/TT-BGD ĐT ngày 20 tháng 7 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Căn cứ kế hoạch năm học 2010 – 2011 của Trung tâm, nay Trung tâm lên kế hoạch tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi ( GVDG ) cấp Trung tâm  như sau:

1. Mụcđích:
- Thông qua Hội thi để nâng cao nhận thức, thúc đẩy phong trào tự rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, khơi dậy lòng nhiệt huyết của đội ngũ giáo viên trung tâm.
-  Tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực sáng tạo, đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với đối tượng học sinh, nâng cao chất lượng dạy và học.

- Công nhận, tuyên dương, khen thưởng những giáo viên tiêu biểu đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi và làm cơ sở cho việc tuyển chọn giáo viên dự thi giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh năm học 2011 -2012

2. Thời gian thực hiện:
Từ ngày 10/1/2011 đến ngày 21/1/2011


3. Đối tượng và điều kiện tham gia dự thi:
a) Đối tượng:
Tất cả  giáo viên đang trực tiếp giảng dạy tại trung tâm ( có bảng đăng kí)
b) Điều kiện:
- Giáo viên tham gia dự thi phải đạt chuẩn trình độ đào tạo trở lên; có thời gian trực tiếp giảng dạy liên tục từ 3 năm trở lên; có phẩm chất đạo đức tốt; có năng lực chuyên môn và năng lực tổ chức, quản lý lớp học được học sinh và đồng nghiệp đánh giá cao, được lãnh đạo nhà trường xác nhận.
4. Nội dung thi:

a. Lý thuyết: (10 điểm) Bài kiểm tra năng lực hiểu biết về kiến thức chuyên môn hoặc nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm liên quan đến phạm vi chương trình giáo dục của cấp học mà giáo viên  giảng dạy; những hiểu biết về chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới giáo dục và các nội dung chỉ đạo của ngành (gọi tắt là bài thi kiểm tra năng lực), hoặc 1 báo cáo SKKN.

Địa điểm: Tập trung tại hội trường trung tâm – thời gian 60 phút

b. Thực hành: giảng dạy 2 tiết trong chương trình giảng dạy tại thời điểm diễn ra Hội thi, trong đó có 1 tiết do giáo viên tự chọn và 1 tiết do Ban tổ chức xác định bằng hình thức bốc thăm .

Địa điểm: Tổ chức tại lớp học

**Khuyến khích giáo viên dự thi sử dụng giáo án điện tử.

5. Ban Tổ chức và Ban giám khảo:
-  Ban Tổ chức Hội thi GVDG Trung tâm, thành phần:
+ Trưởng ban:   Thầy Trần Xuân Tiến: Giám đốc
+ Phó ban:    Cô Phạm Thị Tuyết và Cô Nguyễn Thị Thoa: Phó giám đốc
+ Ủy viên:    Cô Lưu Thị Bình Minh và Cô Phan Thị Hường
- Dự kiến Ban Giám khảo :

+ Thầy Trần Xuân Tiến

+ Cô Phạm Thị Tuyết

+ Cô Nguyễn Thị Thoa

+ Cô Lưu Thị Bình Minh

+ Cô Phan Thị Lệ

+ Cô Phan Thị Hường
6Công nhận giáo viên dạy giỏi cấp Trung tâm:
- Giáo viên tham gia dự thi giáo viên dạy giỏi cấp Trung tâm phải đạt các yêu cầu sau:
* Bài thi kiểm tra năng lực đạt từ 7 điểm trở lên;
* Các bài thi giảng đạt loại Khá trở lên, trong đó phải có ít nhất 1 bài thi giảng đạt loại Tốt.

* Xếp loại cuối năm học 2010 – 2011 theo QĐ 14 đạt từ loại Khá trở lên.

7 Tổng kết hội thi:

- GĐ Trung tâm ra quyết định công nhận giáo viên dạy giỏi cấp Trung tâm năm học 2010 – 2011

- Khen thưởng theo quy định hiện hành.

- Báo cáo cấp trên về kết quả hội thi.

BMT, ngày  2 tháng 12 năm 2010

Giám đốc

( đã kí)

Trần Xuân TiếnMỘT SỐ YÊU CẦU, QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI HỘI THI

“GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRUNG TÂM”

Năm học 2010 – 2011

1. Một số yêu cầu đối với hội thi:

- Yêu cầ đối với Trung tâm: Căn cứ vào Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi kèm theo Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010 của Bộ GDĐT Trung tâm ra Quyết định thành lập BTC hội thi GVDG, Quyết định thành lập hội đồng giám khảo và Quyết định thành lập Ban ra đề thi, chấm thi bài kiểm tra năng lực.

- Yêu cầu đối với giáo viên: Điểm đạt được của bài thi năng lực đạt từ 8,0 điểm trở lên (tính theo thang điểm 10) thì giáo viên đó mới được thực hiện tiếp bài thực hành giảng dạy; nếu bài thi năng lực đạt thấp hơn 8,0 điểm thì giáo viên đó coi như bị loại, nghĩa là không được tham gia hội thi nữa.

- Danh hiệu giáo viên dạy giỏi hội thi Trung tâm phải đạt được các yêu cầu sau: Bài thi năng lực đạt từ 8,0 điểm trở lên; 2 tiết thực hành giảng dạy đạt loại giỏi;

- Công nhận giáo viên dạy giỏi hội thi Trung tâm phải đạt được các yêu cầu sau: Bài thi năng lực đạt từ 7,0 điểm trở lên; 2 tiết thực hành giảng dạy đạt loại khá trở lên, trong đó có ít nhất 01 tiết giảng đạt loại giỏi;

2. Một số quy định của Ban tổ chức hội thi Trung tâm:

- Đối với giáo viên tham dự hội thi: Giáo viên phải có phẩm chất đạo đức tốt của một nhà giáo và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao của Trung tâm.

- Đối với 2 tiết dạy hội thi: Có 01 tiết bốc thăm là những bài dạy khó, những bài dạy có vấn đề để cho giáo viên tham gia hội thi thể hiện tài năng của mình, tiết bốc thăm là tiết nằm trước hoặc nằm tại thời điểm diễn ra hội thi. Có 01 tiết tự chọn là tiết dạy nằm tại thời điểm diễn ra hội thi.

- Yêu cầu đối với giám khảo: Giám khảo phải là những giáo viên giỏi, có kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm liền đối với bậc học hoặc có thể là những thành viên có trình độ chuyên môn cao ( trừ trường hợp giám khảo là thành viên của Ban Giám đốc), có nghiệp vụ sư phạm lâu năm, được đồng nghiệp suy tôn và tín nhiệm. Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực và chấm điểm khách quan, không thiên vị cho bất cứ người nào. Giám khảo chấm điểm tiết dạy hội giảng theo phiếu dự giờ của Bộ GD&ĐT. Điểm cho mỗi giáo viên tham gia hội giảng là giá trị điểm trung bình cộng của các giám khảo. Cách xếp loại giảng dạy của giáo viên trong hội thi được thực hiện theo hướng dẫn chấm điểm giờ dạy của Bộ GDĐT .

BMT, ngày 7 tháng 12 năm 2010

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Trần Xuân Tiến

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐĂKLĂK

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIẸT NAM

TRUNG TÂM  HTPTGDHNT KHUYẾT TẬT

 

Độc lập  - Tự do  - Hạnh phúc

 

Số: 75 QĐ/TrTKT Buôn Ma Thuột, ngày 7 tháng 12 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Ban tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi Trung tâm

Năm học 2010-2011

 

Căn cứ Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư  số 21 /2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật.

Theo đề nghị của bộ phận chuyên môn.

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi Trung tâm năm học 2010-2011 gồm những ông (bà) có tên sau đây:

1. Ông Trần Xuân Tiến         Giám đốc                Trưởng ban

2. Bà Phạm Thị Tuyết          Phó Giám đốc         Phó trưởng ban thường trực

3. Bà Nguyễn Thị Thoa        Phó Giám đốc         Phó trưởng ban

4. Bà Lưu Thị Bình Minh     Trưởng phòng GD&CTS   Thành viên

5. Bà Phạm Thị Lý               Kế toán                             Thành viên

6. Bà Phan Thị Hường         Trưởng phòng HC-QT      Thư ký BTC

Điều 2. Ban tổ chức có nhiệm vụ tổ chức Hội thi theo Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư  số 21 /2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Điều 3. Các ông (bà) có tên tại điều 1, phòng GD&CTS, các bộ phận, các tổ chức đoàn thể cùng các cá nhân trong Trung tâm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC

- Các cá nhân có tên tại điều 1;                                                        (Đã ký)

- Lưu VT;                                                                                  Trần Xuân Tiến


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Add comment


Security code
Refresh

Giao lưu - Chia sẻ

Ảnh đẹp

 • cd.jpg
 • cd1.jpg
 • cd2.jpg
 • cd3.jpg
 • cd4.jpg
 • cd5.jpg
 • cd6.jpg
 • hn.jpg
 • hn1.jpg
 • hn2.jpg
 • hn3.jpg
 • hn4.jpg
 • hn5.jpg
 • so.jpg
 • so1.jpg
 • so2.jpg
 • so3.jpg
 • so4.jpg
 • so5.jpg
 • so6.jpg

Thống

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay29
mod_vvisit_counterHôm qua171
mod_vvisit_counterTuần này1163
mod_vvisit_counterTuần trước3209
mod_vvisit_counterTháng này2735
mod_vvisit_counterTháng trước6257
mod_vvisit_counterTất cả1108727

Online (20 minutes ago): 12
Your IP: 18.207.240.77
,
Now: 2023-06-08 02:41